P.R.P.U.H. "TOMHAL"
ul. Dr Bronisława Hagera 24B
41-800 Zabrze, Poland
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel./Fax: +48 32 271 64 12
Tel.Fax: +48 32 271 59 64
NIP 648-010-61-08
REGON 273001485

GPS
N 50° 19,396'
E 18° 47,608'

AKTUALNOŚCI:


 

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku realizacji kolejnego projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem środków unijnych poszerzona została oferty firmy o złożone konstrukcje wielkogabarytowe o wysokich parametrach jakościowych, w tym:

 • konstrukcje nośne maszyn budowlanych (np. ramy podwozia wraz z podporami wysuwnymi i ramy nadwozia służące do zamocowania wysięgników teleskopowych),
 • podwozia kolejowe (lokomotyw i wagonów towarowych),
 • dźwignice,
 • konstrukcje mostowe,
 • konstrukcje kratowe.

Zapraszamy do współpracy.


 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

Rozwój firmy Tomhal poprzez zakup maszyn do precyzyjnego cięcia i wiercenia detali oraz urządzeń dźwignicowych umożliwiający wprowadzenie do oferty firmy ulepszonych produktów.

 Przedsiębiorstwo Remontowo Produkcyjno Usługowo Handlowe

TOMHAL Bernard Tomula
 

Całkowita wartość projektu – 1 488 300,00 PLN

Wartość dofinansowanie  605 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007÷2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007÷2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


 Zabrze, 7 września 2015r.

W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój firmy Tomhal poprzez zakup maszyn do precyzyjnego cięcia i wiercenia detali oraz urządzeń dźwignicowych umożliwiający wprowadzenie do oferty firmy ulepszonych produktów” zapraszamy Państwa do złożenia ofert na dostawę:

numerycznie sterowanej maszyny do cięcia plazmowego i autogenicznego

Treść ogłoszenia o zamówieniu (PDF) 
Formularz oferty (DOC)

przecinarki taśmowej z oprzyrządowaniem

Treść ogłoszenia o zamówieniu (PDF) 
Formularz oferty (DOC)

wiertarki promieniowej

Treść ogłoszenia o zamówieniu (PDF) 
Formularz oferty (DOC)

suwnicy pomostowej z 3 żurawiami

Treść ogłoszenia o zamówieniu (PDF) 
Formularz oferty (DOC)

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;


 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

Zakup nowoczesnych urządzeń do produkcji i badania jakości konstrukcji stalowych szansą na wzrost konkurencyjności firmy Tomhal w Zabrzu.

 Przedsiębiorstwo Remontowo Produkcyjno Usługowo Handlowe

TOMHAL Bernard Tomula
 

Całkowita wartość projektu – 1 299 300,00 PLN

Wartość dofinansowanie  639 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007÷2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007÷2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 


 

 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

 Zakup numerycznie sterowanych maszyn do obróbki skrawaniem, narzędzi diagnostycznych do kontroli jakości oraz urządzeń do logistyki wewnątrzzakładowej szansą na wzmocnienie potencjału firmy Tomhal.

 Przedsiębiorstwo Remontowo Produkcyjno Usługowo Handlowe

TOMHAL Bernard Tomula
 
 Całkowita wartość projektu – 1 808 715,00 PLN

Wartość dofinansowania - 749 955,00 PLN

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007÷2013

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007÷2013 znajdują się na stronie www.rpo.
silesia-region.pl


 INFORMACJE:

Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "TOMHAL" istnieje na rynku od 1992 roku. Nasza siedziba mieści się w Zabrzu przy ulicy Dr Bronisława Hagera 24b. Firma specjalizuje się w produkcji konstrukcji stalowych takich jak:

 • konstrukcje spawane dla budownictwa, kolejnictwa, górnictwa i energetyki,
 • precyzyjne wycinanie detali z blach,
 • obróbka skrawaniem,
 • elementy maszyn i urządzeń,
 • remonty i produkcja zmechanizowanych obudów ścianowych,
 • korpusy silników elektrycznych dla górnictwa.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania konstrukcji spawanych według normy PN-EN ISO 1090 (konstrukcje budowlane) oraz EN 15085 (konstrukcje dla kolejnictwa), a także certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością wg wymagań normy DIN EN ISO 3834-2 - "Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych". Dokumenty te zostały wydane przez uznane jednostki certyfikacyjne: SLV Halle GmbH i TÜV Nord.


 

 

Szczegółowy profil produkcji prezentujemy w naszej ofercie. Zajmujemy się także remontami konstrukcji oraz innymi pracami specjalistycznymi w zakresie robót spawalniczych i obróbki mechanicznej. Dysponujemy wykwalifikowanym personelem zarówno w zakresie przygotowania technologii, jak i realizacji zadań produkcyjnych. Nasza infrastruktura i technologie pozwalają na wytwarzanie i remonty różnorodnych konstrukcji stalowych.

Jakość wyrobów i usług firmy "TOMHAL" potwierdzają nasi klienci oraz wdrożony i certyfikowany przez niezależną jednostkę TÜV Nord System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2008.

Zapewniamy, że odpowiemy na wszelkie zapytania ofertowe, dokonamy wstępnych kosztorysów oraz poddamy szczegółowej analizie każde zlecenie złożone przez klienta.

Ponadto jesteśmy wiarygodnym partnerem w biznesie i zapraszamy do współpracy dotychczasowych oraz nowych klientów. Należy podkreślić, że większość klientów nawiązało z nami stałą współpracę. Niektórzy klienci współpracują z nami już od blisko 20 lat.